KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2021 30 sep 2020 30 sep 2021 30 sep 2020 30 sep 2021 31 mar 2021
Nettoomsättning 3 257 2 723 6 536 5 528 12 344 11 336
Kostnad för sålda varor -2 238 -1 904 -4 513 -3 863 -8 513 -7 863
Bruttoresultat 1 019 819 2 023 1 665 3 831 3 473
Försäljningskostnader -489 -421 -990 -868 -1 965 -1 843
Administrationskostnader -188 -154 -363 -304 -696 -637
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 9 -2 13 -8 17 -4
Rörelseresultat 351 242 683 485 1 187 989
- i % av nettoomsättning 10,8 8,9 10,4 8,8 9,6 8,7
Finansiella intäkter och kostnader -14 -15 -28 -25 -55 -52
Resultat efter finansiella poster 337 227 655 460 1 132 937
- i % av nettoomsättning 10,3 8,3 10,0 8,3 9,2 8,3
Skatt -74 -46 -142 -95 -255 -208
Periodens resultat 263 181 513 365 877 729
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 253 176 496 355 847 706
Innehav utan bestämmande inflytande 10 5 17 10 30 23
Resultat efter skatt per aktie före
utspädning, SEK
0,95 0,65 1,85 1,30 3,15 2,60
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 0,95 0,65 1,85 1,30 3,15 2,60
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 343 269 022 269 317 268 906 269 257 269 051
Antal aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 343 269 022 269 343 269 022 269 343 269 275

KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2021 30 sep 2020 30 sep 2021 30 sep 2020 30 sep 2021 31 mar 2021
Periodens resultat 263 181 513 365 877 729
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Kassaflödessäkringar 3 -1 1 -2 0 -3
Periodens omräkningsdifferenser 24 5 -50 -153 -39 -142
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen - -24 - -24 39 15
Övrigt totalresultat 27 -20 -49 -179 0 -130
Periodens totalresultat 290 161 464 186 877 599
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 280 157 448 180 848 580
Innehav utan bestämmande inflytande 10 4 16 6 29 19

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 30 sep 2021 30 sep 2020 31 mar 2021
Goodwill 3 008 2 553 2 727
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 915 1 725 1 769
Materiella anläggningstillgångar 978 883 1 008
Övriga anläggningstillgångar 64 66 60
Summa anläggningstillgångar 5 965 5 227 5 564
Varulager 2 046 1 810 1 661
Kortfristiga fordringar 2 524 2 053 2 161
Likvida medel 479 467 420
Summa omsättningstillgångar 5 049 4 330 4 242
Summa tillgångar 11 014 9 557 9 806
Eget kapital 3 563 3 028 3 450
Räntebärande avsättningar 336 359 336
Icke räntebärande avsättningar 421 375 388
Räntebärande långfristiga skulder 2 560 2 326 2 056
Icke räntebärande långfristiga skulder 9 2 9
Summa långfristiga skulder 3 326 3 062 2 789
Icke räntebärande avsättningar 56 64 56
Räntebärande kortfristiga skulder 1 399 1 289 1 162
Icke räntebärande kortfristiga skulder 2 670 2 114 2 349
Summa kortfristiga skulder 4 125 3 467 3 567
Summa eget kapital och skulder 11 014 9 557 9 806

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

MSEK 30 sep 2021 30 sep 2020 31 mar 2021
Ingående balans 3 450 3 076 3 076
Inlösta, utfärdade och återköpta optioner -29 -5 25
Utdelning, ordinarie -323 -269 -269
Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande -11 -1 -4
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 12 163 158
Optionsskuld, förvärv - -122 -135
Periodens totalresultat 464 186 599
Utgående balans 3 563 3 028 3 450

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2021 30 sep 2020 30 sep 2021 30 sep 2020 30 sep 2021 31 mar 2021
Resultat efter finansiella poster 337 227 655 460 1 132 937
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 142 138 273 267 557 551
Betald inkomstskatt -88 -79 -165 -139 -346 -320
Förändringar i rörelsekapital -164 -43 -328 -21 28 335
Kassaflöde från den löpande verksamheten 227 243 435 567 1 371 1 503
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -19 -14 -30 -29 -80 -79
Företagsförvärv och avyttringar -331 -158 -592 -888 -923 -1 219
Kassaflöde från investeringsverksamheten -350 -172 -622 -917 -1 003 -1 298
Utdelning till moderbolagets aktieägare -323 -269 -323 -269 -323 -269
Återköp av egna aktier/förändring av optioner -33 -22 -29 -5 1 25
Övrig finansieringsverksamhet 435 236 613 749 -30 106
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 79 -55 261 475 -352 -138
Periodens kassaflöde -44 16 74 125 16 67
Likvida medel vid periodens ingång 524 453 420 363 467 363
Valutakursdifferens i likvida medel -1 -2 -15 -21 -4 -10
Likvida medel vid periodens slut 479 467 479 467 479 420

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT

30 sep 2021 31 mar 2021
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 2 2 - 2 2 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 2 2 - 2 2 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 4 4 - 4 4 -
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 1 1 - 3 3 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 4 4 - 4 4 -
Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet 310 - 310 267 - 267
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 315 5 310 274 7 267

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1.
Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3.
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

Villkorade köpeskillingar 30 sep 2021 31 mar 2021
Ingående balans 267 151
Årets förvärv 96 170
Återförda via resultaträkningen 4 9
Utbetalda köpeskillingar -60 -64
Räntekostnader 5 9
Valutakursdifferenser -2 -8
Utgående balans 310 267

NYCKELTAL

12 månader t.o.m.
30 sep 2021 31 mar 2021 30 sep 2020 31 mar 2020 31 mar 2019
Nettoomsättning, MSEK 12 344 11 336 11 412 11 735 10 148
EBITDA, MSEK 1 727 1 501 1 489 1 579 1 137
EBITA, MSEK 1 466 1 251 1 255 1 364 1 085
EBITA-Marginal, % 11,9 11,0 11,0 11,6 10,7
Rörelseresultat, MSEK 1 187 989 1 025 1 161 910
Rörelsemarginal, % 9,6 8,7 9,0 9,9 9,0
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 132 937 972 1 105 865
Periodens resultat, MSEK 877 729 772 873 672
Rörelsekapital 2 415 2 416 2 468 2 415 2 029
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 61 52 51 56 53
Avkastning eget kapital, % 26 23 26 32 29
Avkastning sysselsatt kapital, % 17 15 17 21 21
Soliditet, % 32 35 32 36 36
Finansiell nettoskuld, MSEK 3 816 3 134 3 507 2 585 1 960
Skuldsättningsgrad, ggr 1,1 0,9 1,2 0,8 0,8
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 2,2 2,1 2,4 1,6 1,7
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 3 480 2 798 3 148 2 253 1 700
Nettoskuldsättningsgrad, exkl pensioner, ggr 1,0 0,8 1,0 0,7 0,7
Räntetäckningsgrad, ggr 18,5 15,8 16,9 20,5 22,1
Medelantal anställda 3 174 3 068 2 990 2 913 2 590
Antal anställda vid periodens slut 3 319 3 133 3 090 2 981 2 759

NYCKELTAL PER AKTIE

12 månader t.o.m.
SEK 30 sep 2021 31 mar 2021 30 sep 2020 31 mar 2020 31 mar 2019
Resultat per aktie före utspädning 3,15 2,60 2,80 3,20 2,45
Resultat per aktie efter utspädning 3,15 2,60 2,80 3,20 2,45
Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie 5,10 5,60 4,35 4,15 1,95
Eget kapital per aktie 12,30 11,95 10,40 11,25 9,20
Aktiekurs vid periodens slut 156,00 130,00 117,60 61,13 48,25
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 257 269 051 268 649 268 493 268 187
Genomsnittligt antal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 269 970 269 969 269 184 269 200 268 755
Antal utestående aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 343 269 275 269 022 268 594 268 228
För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 17-19

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.