UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

AUTOMATION
Automations nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 17 procent till 657 MSEK (562) och EBITA ökade med 35 procent till 81 MSEK (60). Nettoomsättningen under perioden ökade med 15 procent till 1 314 MSEK (1 145) och EBITA ökade med 36 procent till 150 MSEK (110). 

Marknad
Såväl efterfrågan som försäljning var mycket god inom samtliga för affärsområdet viktiga segment såsom verkstadsindustrin, medicinteknik, försvarsindustrin samt data- och telekom. Marknadsläget var positivt på samtliga geografier, där återhämtningen var fortsatt starkast hos enheterna utanför Norden. De ökade volymerna kombinerat med låga kostnader påverkade marginalerna positivt under kvartalet.

COMPONENTS
Components nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 17 procent till 572 MSEK (487) och EBITA ökade med 47 procent till 73 MSEK (50). Nettoomsättningen under perioden ökade med 17 procent till 1 146 MSEK (983) och EBITA ökade med 39 procent till 139 MSEK (100).

Marknad
Marknaden för insatskomponenter låg kvar på en mycket hög nivå och efterfrågan var stark genom hela kvartalet inom viktiga marknadssegment såsom verkstadsindustrin, specialfordon, medicinteknik, vindkraft samt elektronik. Marknadsläget var mycket bra i Finland och Sverige, fortsatt bra i Danmark och stabilt i Norge. Genomförda effektiviseringsåtgärder och fortsatt låga omkostnader gav goda marginaler i kvartalet.

ENERGY
Energys nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 6 procent till 674 MSEK (633) och EBITA ökade med 15 procent till 90 MSEK (79). Nettoomsättningen under perioden ökade med 4 procent till 1 374 MSEK (1 316) och EBITA ökade med 13 procent till 180 MSEK (160).

Marknad
Affärsläget för nischade produkter för elkraftsdistribution, fiberutbyggnad samt bygg och installation var fortsatt gynnsamt och marknadsläget inom vindkraft var starkt. Efterfrågan på infrastrukturprodukter till stam- och regionnät var god medan försäljningen som väntat var stabil. God kostnadskontroll i kombination med ökade volymer innebar goda effekter på rörelsemarginalerna.

INDUSTRIAL PROCESS
Industrial Process nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 26 procent till 855 MSEK (680) och EBITA ökade med 57 procent till 121 MSEK (77). Nettoomsättningen under perioden ökade med 24 procent till 1 678 MSEK (1 349) och EBITA ökade med 56 procent till 235 MSEK (150).

Marknad
För affärsområdets bolag exponerade mot verkstadsindustri, specialfordon och processindustri utvecklades både efterfrågan och försäljning mycket bra i både Norden och övriga Europa. Marknadsläget för projekt inom skogs- och sågverksindustrin var mycket starkt medan det var fortsatt låg aktivitet för bolagen exponerade mot det marina segmentet.

POWER SOLUTIONS
Power Solutions nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 39 procent till 507 MSEK (365) och EBITA ökade med 49 procent till 69 MSEK (46). Nettoomsättningen under perioden ökade med 39 procent till 1 036 MSEK (746) och EBITA ökade med 50 procent till 144 MSEK (96).

Marknad
Det var mycket god tillväxt för bolagen verksamma inom reglage- och ergonomiprodukter till specialfordon även rensat för pandemins effekter föregående år. Marknadsläget var gynnsamt för bolagen verksamma inom komponenter och system till projekt inom elektrifiering, medan det var stabilt inom vindkraft. Kostnadsnivån var fortsatt på en låg nivå, dock påverkades resultatet negativt av engångskostnader om ca 6 MSEK.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.