ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde
Avkastning på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 26 procent (26) och avkastning på sysselsatt kapital till 17 procent (17). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 61 procent (51).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 32 procent (32). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 12,30 SEK (10,40). Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 3 480 MSEK (3 148) exklusive pensionsskuld om 336 MSEK (359). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner uppgick till 1,0 (1,0).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 1 450 MSEK (1 676) per 30 september 2021.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 435 MSEK (567). Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 592 MSEK (888). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 36 MSEK (33) och avyttringar av anläggnings- tillgångar uppgick till 6 MSEK (4). Återköp av köpoptioner uppgick till 36 MSEK (22) och Iösen av köpoptioner uppgick till 7 MSEK (17). Under andra kvartalet utbetalades utdelning med 1,20 SEK (1,00) per aktie, vilket motsvarar 323 MSEK (269).

Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 3 319, vilket kan jämföras med 3 133 vid räkenskapsårets ingång. Under perioden har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 198. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 3 174.

Aktiestruktur
Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 12 885 744 128 857 440 4,7% 33,1%
B-aktie, 1 röst per aktie 259 908 240 259 908 240 95,3% 66,9%
Totalt antal aktier före återköp 272 793 984 388 765 680 100,0% 100,0%
Varav återköpta B-aktier -3 451 272 1,3% 0,9%
Totalt antal aktier efter återköp 269 342 712

Efter beslut av årsstämman i augusti 2021 riktades ett erbjudande till ca 100 ledningspersoner om att förvärva 1 000 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Totalt tecknades 768 070 optioner. Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 3 315 070 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,3 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Addtechs eget innehav av aktier matchar fullt ut behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Lösenkurs per option Lösenkurs per aktie Lösenperiod
2021/2025 768 070 768 070 0,3% 214,40 214,40 9 sep 2024 - 11 jun 2025
2020/2024 250 000 1 000 000 0,4% 538,10 134,53 4 sep 2023 - 5 jun 2024
2019/2023 300 000 1 200 000 0,4% 321,80 80,45 5 sep 2022 - 2 jun 2023
2018/2022 86 750 347 000 0,1% 232,90 58,23 6 sep 2021 - 3 jun 2022
Totalt 1 404 820 3 315 070

 

Förvärv och avyttring

Under perioden 1 april till 30 juni 2021 har följande förvärv genomförts; ESi Controls Ltd., Storbritannien, till affärsområdet Power Solutions. Hydro-Material Oy, Finland, till affärsområdet Components. IETV Elektroteknik AB, Sverige, till affärsområdet Energy. AVT Industriteknik AB, Sverige, till affärsområdet Automation.

Under det andra kvartalet har fem företagsförvärv genomförts:

Den 1 juli förvärvades EK Power Solutions AB, Sverige, till affärsområdet Components. EK Power har en ledande position inom utveckling av kraftelektronik och elmotorstyrning. Bolaget har 25 anställda och omsätter cirka 40 MSEK.

Den 1 juli förvärvades KZ moder AB ("KZ-gruppen"), Sverige, till affärsområdet Industrial Process. KZ-gruppen är en ledande leverantör av komponenter, utrustning och lösningar för vattennätet samt rening av vatten och avloppsvatten. KZ-gruppen har 29 anställda och omsätter cirka 100 MSEK.

Den 5 juli förvärvades Finnchain Oy, Finland, till affärsområdet Industrial Process. Finnchain är marknadsledande inom design, tillverkning och leverans av kedjedrivna slamtransportsystem som optimerar rengöring av avloppsvatten och avsaltning av havsvatten. Finnchain har 20 anställda och omsätter cirka 7 MEUR.

Den 3 augusti förvärvades Tritech Solutions AB, Sverige, till affärsområdet Automation. Tritech Solutions levererar kundanpassade inbyggda datorsystem främst riktade till OEM-kunder inom industriautomation, medicinteknik, telekommunikation och transport. Bolaget har 8 anställda och omsätter cirka 60 MSEK. 

Den 1 september förvärvades Systerra Computer GmbH (”Systerra”), Tyskland, till affärsområdet Automation. Systerra levererar avancerade standard, kundanpassade och egna produkter inom inbyggda datorsystem och nätverkslösningar. Bolaget har 16 anställda och omsätter cirka 9,5 MEUR. 

Förvärvskalkylerna för de förvärv som ingick i perioden 1 april till 30 september 2020 har fastställts slutgiltigt. Inga väsentliga justeringar har gjorts i kalkylerna. De från och med räkenskapsåret 2020/2021 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande:

Förvärv 2020/2021 Tillträde Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Elkome Group Oy, Finland April, 2020 85 38 Automation
Peter Andersson AB, Sverige April, 2020 30 9 Energy
Valutec Group AB, Sverige April, 2020 350 45 Industrial Process
Fluidcontrol Oy, Finland September, 2020 41 20 Components
Kaptas Oy, Finland September, 2020 41 27 Automation
Elsystem i Perstorp AB, Sverige September, 2020 40 18 Automation
Martin Bruusgaard AS, Norge September, 2020 108 30 Industrial Process
Satco Komponent AB, Sverige Oktober, 2020 18 2 Components
Skyltar & Märken Gruppen AB, Sverige Oktober, 2020 60 23 Energy
OF-Beteiligungs AG, Schweiz December, 2020 170 35 Power Solutions
Powernor AS, Norge Januari, 2021 35 6 Power Solutions
Synective Labs AB, Sverige Januari, 2021 30 27 Automation
Impact Air Systems Ltd. och Impact Technical Services Ltd., Storbritannien Januari, 2021 95 33 Industrial Process
Fairfield Trading Company Ltd., Storbritannien Mars, 2021 37 8 Power Solutions
Förvärv 2021/2022 Tillträde Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
ESi Controls Ltd., Storbritannien April, 2021 95 15 Power Solutions
Hydro-Material Oy, Finland April, 2021 50 5 Components
IETV Elektroteknik AB, Sverige Maj, 2021 80 38 Energy
AVT Industriteknik AB, Sverige Maj, 2021 70 42 Automation
EK Power Solutions AB, Sverige Juli, 2021 40 25 Components
KZ moder AB, Sverige Juli, 2021 100 29 Industrial Process
Finnchain Oy, Finland Juli, 2021 70 20 Industrial Process
Tritech Solutions AB, Sverige Augusti, 2021 60 8 Automation
Systerra Computer GmbH, Tyskland September, 2021 95 16 Automation
ABH Stromschienen GmbH, Tyskland Oktober, 2021 100 22 Electrification (Power Solutions)
Ko Hartog Verkeerstechniek B.V., Nederländerna Oktober, 2021 80 18 Energy

* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

 

 

Om samtliga förvärv med tillträde under perioden hade genomförts 1 april 2021 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 330 MSEK, rörelseresultat med 40 MSEK och periodens resultat efter skatt med 30 MSEK.

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under perioden uppgår diskonterat värde till 97 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom tre år och utfallet kan maximalt bli 116 MSEK.

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under perioden uppgår till 6 MSEK (5) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar har netto påverkat perioden negativt med 4 MSEK (7). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

De tillgångar och skulder som ingick i periodens förvärv uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

MSEK Redovisat värde vid förvärvstidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 2 293 295
Övriga anläggningstillgångar 16 16
Varulager 101 101
Övriga omsättningstillgångar 257 257
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -3 -63 -66
Övriga skulder -148 -148
Förvärvade nettotillgångar 225 230 455
Goodwill 1) 293
Innehav utan bestämmande inflytande 2) -10
Köpeskilling 3) 738
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet -125
Avgår ej utbetald köpeskilling -111
Påverkan på koncernens likvida medel 502
1) Goodwill motiveras av förväntad framtida försäljningsutveckling och lönsamhet samt den personal som ingår i de förvärvade bolagen.
2) Innehav utan bestämmande inflytande har redovisats till verkligt värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill.
3) Köpeskilling anges exklusive kostnader för förvärven.

 

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 32 MSEK (36) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 MSEK (-1). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 315 MSEK (654).

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.