DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 SEPTEMBER 2021

ANDRA KVARTALET (1 JULI - 30 SEPTEMBER 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 20 procent och uppgick till 3 257 MSEK (2 723). 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 39 procent och uppgick till 425 MSEK (306) motsvarande en EBITA-marginal om 13,1 procent (11,2).
 • Rörelseresultatet ökade med 45 procent och uppgick till 351 MSEK (242) motsvarande en rörelsemarginal om 10,8 procent (8,9).
 • Resultat efter skatt ökade med 45 procent och uppgick till 263 MSEK (181) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,95 SEK (0,65).

​​​​PERIODEN (1 APRIL - 30 SEPTEMBER 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent och uppgick till 6 536 MSEK (5 528). 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 35 procent och uppgick till 827 MSEK (612) motsvarande en EBITA-marginal om 12,7 procent (11,1).
 • Rörelseresultatet ökade med 41 procent och uppgick till 683 MSEK (485) motsvarande en rörelsemarginal om 10,4 procent (8,8).
 • Resultat efter skatt ökade med 40 procent och uppgick till 513 MSEK (365) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,85 SEK (1,30). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före/efter utspädning till 3,15 SEK (2,80). 
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 61 procent (51).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 26 procent (26) och soliditeten uppgick till 32 procent (32).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 435 MSEK (567). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 5,10 SEK (4,35).
 • Sedan verksamhetsårets början har elva förvärv genomförts, varav två efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 840 MSEK.
Koncernen i sammandrag 3 månader 6 månader Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 30 sep 2021 30 sep 2020 30 sep 2021 30 sep 2020 30 sep 2021 31 mar 2021
Nettoomsättning 3 257 2 723 20% 6 536 5 528 18% 12 344 11 336
EBITA 425 306 39% 827 612 35% 1 466 1 251
EBITA-marginal % 13,1 11,2 12,7 11,1 11,9 11,0
Resultat efter finansiella poster 337 227 48% 655 460 42% 1 132 937
Periodens resultat 263 181 45% 513 365 40% 877 729
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,95 0,65 46% 1,85 1,30 42% 3,15 2,60
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,95 0,65 46% 1,85 1,30 42% 3,15 2,60
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - - - 5,10 5,60
Avkastning eget kapital, % 26 26 26 26 26 23
Soliditet, % 32 32 32 32 32 35
Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.