DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 SEPTEMBER 2021

ANDRA KVARTALET (1 JULI - 30 SEPTEMBER 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 20 procent och uppgick till 3 257 MSEK (2 723). 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 39 procent och uppgick till 425 MSEK (306) motsvarande en EBITA-marginal om 13,1 procent (11,2).
 • Rörelseresultatet ökade med 45 procent och uppgick till 351 MSEK (242) motsvarande en rörelsemarginal om 10,8 procent (8,9).
 • Resultat efter skatt ökade med 45 procent och uppgick till 263 MSEK (181) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,95 SEK (0,65).

​​​​PERIODEN (1 APRIL - 30 SEPTEMBER 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent och uppgick till 6 536 MSEK (5 528). 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 35 procent och uppgick till 827 MSEK (612) motsvarande en EBITA-marginal om 12,7 procent (11,1).
 • Rörelseresultatet ökade med 41 procent och uppgick till 683 MSEK (485) motsvarande en rörelsemarginal om 10,4 procent (8,8).
 • Resultat efter skatt ökade med 40 procent och uppgick till 513 MSEK (365) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,85 SEK (1,30). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före/efter utspädning till 3,15 SEK (2,80). 
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 61 procent (51).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 26 procent (26) och soliditeten uppgick till 32 procent (32).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 435 MSEK (567). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 5,10 SEK (4,35).
 • Sedan verksamhetsårets början har elva förvärv genomförts, varav två efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 840 MSEK.
Koncernen i sammandrag 3 månader 6 månader Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 30 sep 2021 30 sep 2020 30 sep 2021 30 sep 2020 30 sep 2021 31 mar 2021
Nettoomsättning 3 257 2 723 20% 6 536 5 528 18% 12 344 11 336
EBITA 425 306 39% 827 612 35% 1 466 1 251
EBITA-marginal % 13,1 11,2 12,7 11,1 11,9 11,0
Resultat efter finansiella poster 337 227 48% 655 460 42% 1 132 937
Periodens resultat 263 181 45% 513 365 40% 877 729
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,95 0,65 46% 1,85 1,30 42% 3,15 2,60
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,95 0,65 46% 1,85 1,30 42% 3,15 2,60
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - - - 5,10 5,60
Avkastning eget kapital, % 26 26 26 26 26 23
Soliditet, % 32 32 32 32 32 35
Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.