VD-KOMMENTAR


ANDRA KVARTALET – STARKT KVARTAL MED HÖG EFTERFRÅGAN

Vi hade en mycket stark underliggande efterfrågan under andra kvartalet med god tillväxt i samtliga affärsområden. Detta resulterade sammantaget i en organisk omsättningsökning på 10 procent. Utmaningarna med den globala komponentbristen har hanterats föredömligt av våra bolag och bedöms endast ha haft en begränsad påverkan på koncernens sammantagna leveransförmåga till våra kunder under perioden. Marknadsläget i kombination med fortsatt god kostnadskontroll samt väl hanterade prisökningar från leverantörer resulterade i rekordhöga marginaler och en EBITA-tillväxt på 39 procent för kvartalet. Det är väldigt tillfredsställande att se vår affärsmodell visa upp sin styrka. Våra entreprenörsdrivna bolag med närhet till marknaden och starka relationer med leverantörer visar återigen på motståndskraft och fortsätter skapa optimala förutsättningar för långsiktigt lönsam tillväxt.

MARKNADSUTVECKLING

Den starka efterfrågan gällde för de flesta av våra viktiga kundsegment och geografier, delvis förstärkt av rådande läge med komponentbrist och förlängda ledtider som gjort att många aktörer bygger säkerhetslager. Försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag inom specialfordon och mekanisk industri var underliggande stark, även med hänsyn tagen till lätta jämförelser. Även inom skogs- och sågverksindustrin, vindkraft och elektronik var marknadsläget mycket positivt medan det inom infrastrukturprodukter för om- och utbyggnad av stam- och regionnät samt medicinteknik var stabilt på attraktiva nivåer. Den marina sektorn var oförändrat svag medan försäljningen av elrelaterade produkter till bygg- och installationskunder utvecklades positivt.

Ur ett geografiskt perspektiv var marknadsläget i Sverige och Finland starkast, Danmark stabilt på en hög nivå medan Norge hade ett något lägre affärstempo men med en positiv sekventiell trend. Marknadsförutsättningarna för våra bolag verksamma utanför Norden förbättrades ytterligare under kvartalet.

FÖRVÄRV

Förvärvsaktiviteten ligger kvar på en hög nivå i samtliga affärsområden. Under andra kvartalet har fem förvärv genomförts och ytterligare två efter periodens slut. Sammantaget har vi sedan verksamhetsårets början förvärvat elva bolag som totalt adderar en årlig omsättning om cirka 840 MSEK och cirka 240 nya medarbetare till koncernen. Flera av förvärven har en tydlig hållbarhetsprofil och vi fortsätter expandera utanför Norden vilket är i linje med vår förvärvsstrategi. Vår finansiella styrka i kombination med en attraktiv förvärvspipeline gör att vi ser goda möjligheter att bibehålla en god förvärvstakt. Många privatägda bolag vill sälja till Addtech för att behålla sitt decentraliserade ansvar men få stöd att utvecklas genom en aktiv och långsiktig ägare samt få tillgång till relevanta nätverk.

UTBLICK 

Under kvartalet har vår orderstock stärkts ytterligare. Vi förväntar oss en fortsatt stark underliggande efterfrågan som stabiliseras på höga nivåer i takt med att försörjningskedjorna normaliseras. Vi bedömer också att vår kostnadsmassa kommer att öka de närmaste kvartalen i takt med att de säljfrämjande aktiviteterna i våra bolag ökar. Dessutom finns en osäkerhet kring hur eventuellt ytterligare störningar i leverantörskedjan kan komma att påverka våra bolag framgent.

Från den 1 oktober har vi vässat organisationen. Genom att anpassa verksamheten och ytterligare stärka nätverket mellan bolagen skapar vi förutsättningar för att på bästa sätt tillvarata framtida tillväxtmöjligheter. De senaste årens ökade fokus på hållbara tekniklösningar i kombination med hög förvärvstakt har gett oss en stark position med stora tillväxtmöjligheter både i Norden och internationellt. Den nya organisationen består oförändrat av fem affärsområden men med vässade nischstrategier för att öka tydligheten både internt och mot förvärvs- och kapitalmarknaden samt för att fånga den långsiktiga tillväxtpotentialen på ett effektivare sätt, såväl organiskt som via förvärv.

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.